Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

VZN

O miestnom referende obce Babindol

Schválené: 15.7.2010

Vyhlásené: 15.7.2010

Účinnosť: 15.7.2010

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2010
o miestnom referende obce Babindol

Obec Babindol na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnejšiu organizáciu miestneho
referenda v obci Babindol.
§ 2
Vyhlásenie referenda
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o :
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.

2. Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak

Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov a aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia, rozvoja obce alebo života jeho obyvateľov.

3. Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo uznesením so stanovením
termínu jeho konania. Termín určí tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 90 dní
a) od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda alebo
b) od doručenia petície obce.

4. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda môže podať starosta obce alebo poslanci

5. Vo vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho
referenda alebo doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

6. Ak obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. e), petícia musí byť písomná, musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta; starosta neoveruje petíciu na odvolanie starostu.

7. Obec zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli, v miestnom rozhlase a na internetovej stránke Obce Babindol v lehote najneskôr 15 dní pred dňom konania referenda.

ČASŤ II.
OKRSKY A ORGÁNY PRE HLASOVANIE V MIESTNOM REFERENDE
§ 3
Okrsok na konanie referenda

1.Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce Babindol, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len "oprávnený občan"). Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

2 .Na hlasovanie oprávnených občanov v miestnom referende a na sčítanie hlasov sa vytvára v obci Babindol okrsok na konanie referenda (ďalej len "okrsok").

3.Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o volebných okrskoch s tým, že okrsok zahŕňa 1 000 oprávnených občanov.

§ 4
Orgány pre miestne referendum
1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi Obecné
zastupiteľstvo v súlade s ust. § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými sú :
a) miestna komisia pre miestne referendum (ďalej len „miestna komisia“),
b) okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“) pre každý
okrsok.

2. Členom miestnej komisie alebo okrskovej komisie môže byť len obyvateľ obce starší ako 18 rokov.

3. Komisie musia mať najmenej päť členov.

4. Prvé zasadnutie komisií zvolá starosta obce v lehote stanovenej opatreniami na vykonanie referenda.

5. Člen miestnej komisie a okrskovej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky“.

6. Miestna komisia alebo okrsková komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.


§ 5
Miestna komisia pre miestne referendum

1.Miestnu komisiu zriaďuje a jej členov menuje obecné zastupiteľstvo.

2. Dátum prvého zasadnutia miestnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení.

3. Na prvom zasadnutí sa z členov miestnej komisie určí žrebom predseda a podpredseda. Žrebovanie riadi najstarší člen miestnej komisie. Zapisovateľa miestnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje starosta zvyčajne zo zamestnancov obecného úradu.

4. Miestna komisia
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho
referenda,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od
okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po
dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu,
aby zistené nedostatky odstránila,
d) zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v obci,
e) vyhotoví a odovzdá starostovi zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda,
f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.

§ 6
Okrskové komisie pre miestne referendum

1.Členov okrskových komisií menuje obecné zastupiteľstvo.

2. Prvé zasadnutia okrskových komisií zvolá v lehote 14 dní odo dňa konania prvého
zasadnutia miestnej komisie predseda miestnej komisie.

3. Na prvom zasadnutí z členov okrskovej komisie určí žreb jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen okrskovej komisie. Zapisovateľa okrskovej komisie, ktorý nie je jej členom, určí starosta obce zvyčajne zo zamestnancov obecného úradu.

4. Okrsková komisia
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej
bezprostrednom okolí,
b) vykonáva sčítanie hlasov,
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku miestnej
komisii,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží miestna komisia.

 

ČASŤ III.
KONANIE MIESTNEHO REFERENDA
§ 7
Kampaň pred konaním miestneho referenda

1.Časom kampane pred miestnym referendom sa na účely tohto VZN rozumie obdobie začínajúce dňom vyhlásenia miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.

2. V čase moratória, t.j. 48 hodín pred konaním a počas miestneho referenda, je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom a obrazom.

§ 8
Osoby oprávnené hlasovať

1.Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť občan s trvalým pobytom v obci Babindol a ktorý dovŕšil v deň miestneho referenda 18 rokov veku.

2. Právo voliť však nemá občan, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

3. Prekážkou vo výkone volebného práve je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudu (§ 5 ods. 2písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov),
b) výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby.

§ 9
Informovanie oprávnených obyvateľov obce

1. Obec najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda doručí každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie :
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho
referenda,
b) otázku, ktorá sa voličom predkladá na rozhodnutie,
c) dátum a čas konania miestneho referenda,
d) okrsok a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať,
e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

2. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci Babindol, ako aj vyhlásením obecným rozhlasom.

§ 10
Zoznamy na hlasovanie

1. Zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie /ďalej len „zoznam“/ vyhotoví obecný úrad.
2. Občania, ktorí majú právo voliť, sú zapísaní do zoznamu vo volebnom okrsku podľa miesta ich trvalého pobytu v obci.

3. Občania, ktorí po zostavení zoznamu nadobudnú alebo stratia právo hlasovať, budú dodatočne zapísaní do zoznamu alebo z neho vyčiarknutí. Rovnako sa postupuje pri zmene trvalého pobytu.

4. U osôb oprávnených na hlasovanie, u ktorých je prekážka vo výkone hlasovacieho práva, sa táto okolnosť poznamená v zozname. Ak táto prekážka pominie, záznam v ňom sa vyčiarkne.

5. Obec odovzdá zoznamy okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím
hlasovania.

6. Do zoznamu okrsková komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce
a) na základe rozhodnutia súdu (ust. § 250z Občianskeho súdneho poriadku),
b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré
patrí do okrsku.

7. Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú.

§ 11
Hlasovacie lístky

1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
a) deň, prípadne dni konania hlasovania,
b) otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.

2. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok okrúhlej pečiatky obce.

3. Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli okrskovým komisiám doručené najneskôr v deň miestneho referenda.

4. Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho referenda.

§ 12
Hlasovanie

1.Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
2. Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo na otázku odpovedá „nie“. Hlasovanie je tajné.

3. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie ods. 2 pre každú z otázok samostatne.
4. Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom.

5. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je
vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v ods. 2.

6. O platnosti hlasovania a platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

7. Pre prípravu miestností na hlasovanie, priestorov na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia primerane ustanovenia volebných zákonov (zák. č. 80/1990 Zb., zák. č. 346/1990 Zb.).

ČASŤ III.
VÝSLEDKY HLASOVANIA
§ 13
Sčítanie hlasov

1. Po ukončení hlasovania okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“) otvorí schránku na hlasovacie lístky a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej pre jednotlivej otázke.

2. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

3. V zápisnici okrsková komisia uvedie :
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu,
c) počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku,
e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
f) počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
g) počet hlasov pre jednotlivé otázky, podľa odpovedí na každú otázku.

4. K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

5. Bezprostredne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá miestnej komisii.

6. Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecného úradu.

7. Komisie a osoby zabezpečujúce organizačné a administratívne práce a sumarizáciu údajov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

§ 14
Zápisnica miestnej komisie pre miestne referendum

1. Miestna komisia pre miestne referendum (ďalej len ,,miestna komisia“) preskúma
zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky miestneho referenda v obci.

2. Miestna komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda v meste (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

3. V zápisnici miestna komisia uvedie:
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o
výsledku hlasovania,
b) celkový počet oprávnených obyvateľov obce zapísaných v zoznamoch na
hlasovanie v obci,
c) celkový počet oprávnených obyvateľov obce, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
v obci,
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci,
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov v obci,
f) celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v obci,
g) celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej
otázke.

4. V zápisnici miestna komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych prepisov pri príprave a priebehu hlasovania.

5. Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu starostovi. Dokumentáciu o činnosti komisie odovzdá jej predseda do úschovy obecnému úradu.

6. Komisia po odovzdaní zápisnice starostovi na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie
výsledkov hlasovania v obci.

§ 15
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

1.Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice
o výsledkoch miestneho referenda na úradnej tabuli. Oznámenie bude obsahovať:
a) deň, prípadne dni konania miestneho referenda,
b) celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende,
c) celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej
otázke,
d) výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.

2. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnilo aspoň polovica
obyvateľov obce oprávnených hlasovať.

3. Výsledok miestneho referenda je prijatý, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina účastníkov miestneho referenda.

ČASŤ IV.
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE MIESTNEHO REFERENDA
§ 16
Pokyny na vykonanie miestneho referenda

1.Starosta vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny.

2. Miestnosti na hlasovanie, materiálne vybavenie a pomocné prostriedky zabezpečí
obecný úrad.

3.Obecný úrad vyhotoví vzor hlasovacieho lístka a zabezpečí ich tlač v potrebnom
množstve.

4. Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov miestneho referenda (okrem výdavkov spojených s kampaňou pred referendom, pokiaľ ju nezabezpečuje obec) sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

5. O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebných zákonov o nárokoch členov volebných komisií.

§ 17
Záverečné ustanovenia

1.Toto Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v Babindole, bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Babindole číslo 177/2010 zo dňa 15.7.2010, nadobúda účinnosť dňom 15.7.2010.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Babindole.


V Babindole dňa: 15.7.2010


 


Ing. Agáta Porubská
starosta obce Babindol
 


webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2209259

Úvodná stránka