Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

VZN

o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Schválené: 12.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2008
Obce Babindol, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Babindol na kalendárny rok 2009 a na ďalšie obdobia.


Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Babindole dňa 12.12.2008 pod č. 31/2008 v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a podľa príslušných ustanovenia zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, v znení neskorších predpisov:

I. časť
Všeobecné ustanovenia
1/ Verejná kanalizácia v obci Babindol je súbor objektov a zariadení – kanalizačných prípojok, ktorú tvorí úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemkov, objektov alebo stavieb až po zaústenie verejnej kanalizácie do spoločnej čistiarne odpadových vôd, nachádzajúcej sa v obci Klasov- slúžiacich na odvádzanie odpadových vôd z obce.
2/ Vlastníkom a správcom verejnej kanalizácie je obec Babindol, /ďalej len správca/, ktorého povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity verejnej kanalizácie a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie obce.


II. časť
Správa verejnej kanalizácie
1/ Správca vydáva súhlas na výkon akýchkoľvek zmien a prác na zariadeniach verejnej kanalizácie resp. v ich bezprostrednej blízkosti najmä v prípadoch, ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie.
2/ Správca je oprávnený požadovať od vlastníkov nehnuteľností, z ktorých užívania vzniká odpadová voda, aby boli napojení na verejnú kanalizáciu a platili odplatu - stočné - za odvádzanie odpadových vôd.
3/ Výška stočného bude pre jednotlivých producentov účtovaná podľa platných cien v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
4/ Správca je oprávnený vytvoriť komisiu, ktorá bude kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v tomto VZN.

III. časť
Prevádzka verejnej kanalizácie
1/ Obyvatelia obce Babindol- vlastníci resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti vznikajú odpadové vody a ktoré sa nachádzajú na ulici s vybudovanou verejnou kanalizáciou, sú povinní uzatvoriť s vlastníkom verejnej kanalizácie písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd a po jej uzatvorení pripojiť sa priamo na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou, to znamená, že kanalizačná prípojka musí byť vedená mimo septik, resp. žumpu..
Termín napojenia – najneskôr do 31.10.2008
Po uplynutí tohto termínu je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej odpadové vody vznikajú, povinný pravidelne predkladať OÚ doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd.
2/ Vlastník - užívateľ nehnuteľností – rodinného domu, prevádzkovateľ zariadenia z ktorého činnosti vznikajú odpadové vody a kanalizačnej prípojky je povinný oznámiť správcovi verejnej kanalizácie údaje o počte osôb žijúcich v domácnosti a akosti odpadových vôd, ktoré bude vypúšťať do verejnej kanalizácie.
3/ Pásmom ochrany je časť pozemku nad verejnou kanalizáciou a kanalizačnou prípojkou v šírke 1,5 m na obidve strany kanalizačného potrubia, ktorá musí byť upravená tak, aby bolo možné verejnú časť opraviť. Vlastník - užívateľ nehnuteľností je povinný zabezpečiť prístup k dôležitým zariadeniam verejnej kanalizácie.
4/ Na verejnú kanalizáciu sa môže napojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám. Napojenie a odpojenie nehnuteľnosti z verejnej kanalizácie je možné len so súhlasom správcu a na základe zmluvy uzatvorenej s obcou Babindol.
5/ Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy je zakázané. .
6/ Majiteľ /užívateľ/ nehnuteľností, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť jej vývoz do čističky odpadových vôd, predložiť obecnému úradu o tom doklad .
7/ Odpad zo žumpy je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na pozemky. Jeho likvidáciu je možné vykonať len cez čističku odpadových vôd.
8/ Kto spôsobí škodu neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie, resp. v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením, je povinný nahradiť spôsobenú škodu správcovi verejnej kanalizácie.


IV. časť
Odvádzanie odpadových vôd
1/ Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených kanalizačným poriadkom. Napojenie a odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou je zakázané.
2/ Vlastník - užívateľ nehnuteľností v ktorej vznikajú odpadové vody sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len kanalizačnou prípojkou za predpokladu uzavretia zmluvy o pripojení uzatvorenej podľa § 23 ods. 2 zákona.
3/ Meranie odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností na území obce sa stanovuje odborným výpočtom podľa ročných smerných čísel spotreby vody - paušálne na osobu a rok..
4/ Vlastník - užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu do verejnej kanalizácie je povinný platiť správcovi odplatu - stočné v súlade s ustanovením § 28 ods. 6,7,8 zákona vo výške stanovenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) .

V. časť
Cena a platobné podmienky

Množstvo odvádzanej splaškovej vody - stočné je stanovené: paušálom.
Cena stočného za rok 2009 je 720 Sk/osoba – 24 €/osoba
Spôsob úhrady: poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
V prípade, že vlastník nehnuteľnosti určí iného platcu ako je on sám, ručí za riadne a včasné platenie stočného osobne.
Fakturáciu stočného vykonáva správca a to polročne. Za prvý polrok 360Sk/osoba- 12€/osoba k 15.7 a za polrok druhý 360Sk/osoba - 12€/osoba k 15.1. Na zmeny v počte osôb (narodenie, úmrtie) sa bude prihliadať v nasledujúcom polroku po zmene.


VI. časť
Záverečné ustanovenia
1/ Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec uložiť pokutu právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa 39 zákona č.442/2002 Z. z. v platnom znení a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov, prípadne pristúpiť k podaniu oznámenia právnických a fyzických osôb za priestupok na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 40 ods. 1 písm. d/,e/ zákona, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2009.

Vyvesené dňa: 15.12.2008
Zvesené dňa: 31.12.2008


Ing. Agáta Porubská starostka obce


webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2209185

Úvodná stránka