Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

VZN

o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu

Schválené: 12.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Obecné zastupiteľstvo obce BABINDOL podľa § 11 ods. 4 pís. a v súlade s § 4 ods. 3 pís. a a § 8 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, § 9 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení noviel a zák.č. 149/75 o archívnictve v znení noviel, stanovuje zásady hospodárenia s majetkom obce Babindol a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený a vydáva v súlade so Štatútom obce Babindol


VŠEOBECNE –ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 32 /2008 OBCE BABINDOL
O zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu.


§ 1

1. Obec Babindol je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom.

2. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 pís. a zák. SNR č. 369/90 Zb. v znení noviel určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.

3. Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.


§ 2
Majetok obce


1. Majetok obce je hnuteľný, nehnuteľný a veci vo vlastníctve obce, ktorý je vedený v predpísanej evidencii, vrátane finančných prostriedkov vedených na príslušných účtoch, finančná hotovosť, cenné listiny, majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb založených alebo zriadených obcou.

2. Majetok obce tvoria:

a) veci, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa zák. 138/91 Zb. a majetku obcí v znení noviel
b) ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré obec získa pri hospodárení s vlastným majetkom v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
c) pohľadávky a iné majetkové práva
d) veci získané obcou na základe ďalších právnych predpisov

§ 3
Spôsoby nadobúdania vecí do majetku obce


Obec Babindol, okrem majetku, ktorý prešiel z vlastníctva štátu do vlastníctva obce podľa zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov môže nadobudnúť ďalší majetok kúpou, darovaním, rozhodnutím orgánu štátu, vlastnou investičnou a podnikateľskou činnosťou a dedením zo závetu.


§ 4
Orgány oprávnené hospodáriť s majetkom obce


1. Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce (a až e) a majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné užívanie (a až c ), v rámci ktorých majetok:

a) prenajíma, vypožičiava
b) predáva a kupuje
c) zveruje do správy obcou zriadených príspevkových organizácií, alebo obcou založených spoločností podľa zák. č. 513/91 Zb. - obchodný zákonník
d) vkladá do obchodných spoločností založených podľa zák. č. 513/91 Zb. obcou alebo iným subjektom
e) prijíma úver, preberá dlh, poskytuje pôžičky, odpúšťa pohľadávky, zakladá majetok pre zriadenie záložného práva

2. Pri hospodárení s majetkom obce má rozhodovaciu právomoc:

a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce


3. Starosta obce rozhoduje o:
a) prenájme a vypožičaní hnuteľného majetku do hodnoty 20 000,-Sk – 700€ podľa účtovnej hodnoty na dobu výpožičky 1 mesiac
b) nakladaní s finančnými prostriedkami, ich presunoch v rámci rozpočtovej kapitoly, rozpočtu obce do výšky 30 000,- Sk – 1000 €, v časti výdavkov to nesmie presiahnuť výdavky celkom za kalendárny rok
c) predaji prebytočného hnuteľného majetku do 1 000 Sk – 35 € účtovnej hodnoty.


4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) predaj a kúpu nehnuteľného majetku stanovenú znaleckým posudkom alebo zákonom.
b) predaj hnuteľného majetku stanovenú znaleckým posudkom nad hodnotu 10 000,-Sk – 350 €
c) prenájom a výpožičku hnuteľného majetku nad 1 mesiac prenájmu alebo výpožičky.
d) prijatie úveru a súvisiace zriadenie záložného práva
e) prevzatie záväzkov a pohľadávok a súvisiace zriadenie záložného práva
f) vloženie majetku do obchodných spoločností založených v zmysle obchodného zákona obcou alebo iným subjektom
g) bezodplatný prevod nehnuteľného majetku s príslušenstvom, ak to dovoľuje osobitný predpis
h) dotácie a peňažné dary v zmysle prijatých VZN nad hodnotu 10 000,- Sk – 350 €, nepeňažné dary, ak je ich odhadovaná hodnota viac ako 10 000,- Sk – 350 €.
i) prevzatie majetkových garancií

5. Prevody nehnuteľného majetku obce na iné subjekty sa realizujú zmluvne za odplatu podľa obchodného a občianskeho zákonníka, vyhl. č. 465/91 Zb. o cenách stavieb a pozemkov v znení zmien a príslušných VZN obce a uznesení OZ .
6. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak, § 8 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. Darovanie hnuteľného majetku schvaľuje OZ.

7. Pri predaji nehnuteľných vecí obce bude OZ vychádzať z hodnoty stanovenej zákonom alebo určenej posudkom spôsobilého znalca v obore.

8. Hnuteľný majetok môže obec dať do správy bezplatne, len ak ide o jeho užívanie pre charitatívne účely, kultúrne a športové podujatia a ďalšie verejno-prospešné ciele v nutných prípadoch.


Obstaranie majetku./služieb/


1. Obstarať nehnuteľný majetok môže starosta len po schválení obecným zastupiteľstvom a len za podmienok ním určených.

2. Obstarať hnuteľný majetok /služby/môže :
a. do nadobúdacej ceny 50 000,-Sk - 1700 € starosta
b. nad nadobúdaciu cenu 50 000,- Sk – 1700 € starosta po schválení obecným zastupiteľstvom a len za podmienok ním určených.

3. O obstaraní majetku predloží starosta obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie.

4. Ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne, že na vyhodnotenie obstarávacích ponúk zriadi
výberovú komisiu, zvolí jej členov. Výberová komisia musí mať minimálne troch členov, zloženú z jedného odborníka na danú tému a dvoch poslancov.

§ 5
Správa majetku obecnými organizáciami


1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila alebo zriadila. Obdobne prechádzajú na organizácie i súvisiace majetkové práva a záväzky.

2. Pod správou obecného majetku sa rozumie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení noviel a týchto zásad.

3. Zverenie majetku do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou a to „ Zmluvou o zverení majetku do správy“ a následne protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku.
Zmluvu schvaľuje OZ.

4. Zodpovedný za zverený majetok organizácii je vedúci alebo riaditeľ organizácie.


§ 7


1. Subjekty hospodáriace s majetkom obce sú povinné predkladať správu o hospodárení s majetkom najmenej 1x ročne alebo na požiadanie starostu a OZ.


§ 8
Prenájom majetku obce


Obec a organizácie spravujúce majetok obce, môžu tento prenechať po predchádzajúcom súhlase orgánov obce, zmluvou o nájme iným fyzickým alebo právnickým osobám. Zmluva musí obsahovať určenie majetku, spôsob a čas užívania, výšku nájmu a podmienky odstúpenia od zmluvy podľa prijatého VZN obce.
Uzatváranie týchto zmlúv patrí do právomoci starostu obce a riaditeľov organizácií po predchádzajúcom schválení OZ.

Užívatelia obecného majetku sú povinní najmä:
a) hospodárne užívať majetok obce
b) chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.


§ 9
Pohľadávky a iné majetkové práva obce


1. Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a určení zamestnanci obce vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami. Sú povinní tieto pohľadávky a majetkové práva obce včas uplatňovať a vymáhať.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy:
a) prijatie a poskytnutie úveru a pôžičky
b) prevzatie dlhu
c) vzájomné započítanie pohľadávok
d) dohodu o splátkach, ak je lehota dlhšia ako 3 mesiace

3. Zo závažných dôvodov je možné na odôvodnenú žiadosť dlžníka pohľadávku celkom,
alebo čiastočne odpustiť, pokiaľ nie je táto oblasť upravená zákonom alebo VZN obce, rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Na odpustenie pohľadávky je potrebné schválenie obecného zastupiteľstva. Odpustenie pohľadávky môže byť viazané na podmienku.

4. Zo závažných dôvodov je možné na základe odôvodnenej žiadosti povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu za predpokladu, že dlžník uznal svoj dlh písomne, čo do dôvodu a výšky. Ak dlžník nemôže bez svojho zavinenia pohľadávku alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti, môže ju povoliť na splátky obecné zastupiteľstvo.

5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou.


§10
Nakladanie s cennými papiermi


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi v zmysle zák. č. 600/92 Zb. o cenných papieroch v znení noviel, ďalej obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie obecnej zbierky a povolenie lotérií v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

§ 11
Aukčný predaj majetku obce


O predaji hnuteľných vecí formou aukcie podľa osobitných právnych predpisov spojených s predajom rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo v súlade s aukčným poriadkom pripraveným obecnou radou.

§ 12
Evidencia majetku obce


Majetok obce sa eviduje v zmysle zákona č. 563/91 Zb. o účtovníctve v znení zák. NR SR č. 272/96 Z.z., zák.č.173/98, zák.č.336/99 v znení noviel.

§ 13
Inventarizácia majetku obce


1. Inventarizácia majetku obce sa vykonáva na základe zák. č. 563/91 Zb. o účtovníctve v znení noviel.

2. Na vykonanie inventarizácie starosta obce vymenuje inventarizačné komisie, skutočné stavy majetku obce sa zisťujú fyzickou inventúrou. V prípadoch, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru, vykoná sa dokladová inventúra. Zistené skutočné stavy sa zachytia v inventárnych spisoch, pri strojoch a prístrojoch sa vyznačí ich funkčnosť.

3. Po skončení každej inventúry inventarizačné komisie vyhotovia inventarizačné záznamy, v ktorých bude uvedené okrem iného súhrn inventarizačných rozdielov, zistenia a návrhy opatrení.

4. O návrhoch na vyrovnanie inventarizačných rozdielov rozhodne starosta obce v súčinnosti s komisiou finančnou a správy majetku obce na základe návrhov a odporúčaní inventarizačných komisií najneskôr do 30 dní po ukončení inventarizácie a po zistení účtovného stavu. Deň rozhodnutia o vyrovnaní inventarizačných rozdielov sa považuje za deň skončenia inventarizácie.

5. Všetky podklady a materiály z vykonanej inventarizácie sa archivujú podľa zák.č.149/75 Zb. o archívnictve v znení zák.č. 571/91 Zb.a zák.č. 332/92 Zb.. Archivovanie zabezpečuje Obecný úrad.

6. Za vykonanie jednotlivých inventarizácií zodpovedajú predsedovia komisií, ktorí v určenom termíne predkladajú protokoly o inventarizácii starostovi obce.

7. Výsledky inventarizácie predkladá starosta obce obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí po ukončení inventarizácie.

§ 14
Likvidačná komisia


Starosta obce menuje vyraďovaciu komisiu za účelom likvidácie vyradeného a neupotrebiteľného majetku obce.


§ 15
Záverečné ustanovenia


1. Toho VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce je záväzné pre všetky orgány samosprávy obce a ostatné subjekty nakladajúce s majetkom obce.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN môže byť vykonané len uznesením OZ .
3. S týmto VZN o hospodárení s majetkom obce sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia VZN všetci štatutárni zástupcovia organizácií obce založených alebo zriadených obcou a ich zamestnanci.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2009.


Vyvesené dňa: 15.12.2008

Zvesené dňa: 31.12.2008

Ing. Agáta Porubská
Starostka obce Babindol


webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2209226

Úvodná stránka