Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

Poloha obce

Charakteristika územia.
Obec Babindol má rozlohu 541 ha a leží v strednej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka 15   km východne od Nitry smerom na Vráble . Nadmorská výška v strede obce  je 205 m n. m., v chotári 180 – 227 m n. m.

 

 Klimatická charakteristika

     Obec leží v teplej klimatickej oblasti, v okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a s dlhším slnečným svitom. Priemerné ročné teploty tu predstavujú 9,7 stupňov C, priemerná teplota vzduchu v júli je 20 stupňov C, v januári -2 stupne C. Ročný úhrn zrážok dosahuje 580 mm. Prevládajúci smer vetrov je v lete severozápadný a v zime východný.

 Geomorfologická charakteristika
Kataster obce patrí do provincie Západopanónskej panvy a oblasti Podunajskej nížiny. Leží na plochom chrbte strednej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka a na severovýchode obce tečie Hosťovský potok. Obidva vodné toky sú pravostrannými prítokmi rieky Žitavy cez vrábeľskú retenčnú vodnú nádrž.Geologické podložie tvoria neogénne súvrstvia mladotreťohorných brakických a sladkovodných panvových uloženín, najmä pestré íly (zelenkavo-hnedé až hnedožlté okrovo škvrnité íly), piesčité íly s polohami jemnozrnných pieskov a málomocné lavice pieskovcov alebo štrčíkov (panón, pont). Na povrchu sú štvrtohorné sedimenty: spraš, sprašové hliny a íly polygénneho pôvodu s polohami piesčitých zón, na ktorých vznikli najmä hnedozemné pôdy (typické alebo ilimerizované), ojedinele degradované černozeme. Ornica je hlinitá, podorničie je ílovito hlinité, poľnohospodárske pôdy sú produkčné až veľmi produkčné. Z hľadiska využívania zeme je to krmovinársko-ražno-pšeničná oblasť s vinohradníctvom. Vo väčších hĺbkach sú tenké sloje lignitu beladickej uhoľnej panvy.


Fytogeografická charakteristika
Územie patrí do oblasti panónskej flóry (Panonnicum) a do obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum). Potenciálna prirodzená vegetácia bola lesná, svahy boli zarastené dubovo-hrabovými lesmi a na širokých hrabeňoch dubovými a dubovo-cerovými lesmi. Pri vodných tokoch dominovali jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy. Pôvodné porasty lesov však boli vyrúbané a v súčasnosti je takmer celý chotár odlesnený. V poľnohospodárskej krajine miestami rastú reliktné alebo vysadené dominantné solitérne stromy (napr. mohutná hruška pri ceste medzi  obcami Klasov a Babindol – je aj hraničným bodom, planá hruška pri soche Svätej Trojice a tiež aj košatá lipa v obci, agátové remízky a vetrolamy, dlhšie alebo kratšie orechové, morušové a agátové stromoradia a ostrovy alebo pásy mezofilných trnkových krovín. V obci Babindol sa nachádzajú aj hodnotné mohutné stromy pagaštana konského a lipy okolo kostola. Na brehu regulovaného toku Babindolského potoka sa v dôsledku sukcesie udomácňujú rýchlo rastúce vŕbovo-topoľové porasty (sekundárny mäkký lužný les) s výskytom jaseňa. V niektorých bezdrevinných úsekoch brehu potoka s trsťou, pálkou a vysokými ostricami rastie aj veľmi pekne kvitnúci kosatec žltý (Iris pseudacorus). V celom chotári dominujú poľné kultúry, vinohrad, klasické ruderálne a segetálne burinné druhy fytocenóz obilnín, okopanín, ovocných sadov (triedy Secalietea, Chenopodietea a Artemisietea). Súčasná vegetácia je pomerne zdravá, iba v pásme pri štátnej ceste I.triedy č. I/51 sa ojedinele vyskytujú nekrózy na veľmi citlivých rastlinách. Bola zistená malá intercepcia imisií na listoch a kmeňoch stromov.

Zoogeografická charakteristika
Z hľadiska živočíšstva je to stepná oblasť s teplomilným hmyzom. Podľa zoogeografického členenia Slovenska je to dunajský pahorkatinový okrsok juhoslovenského obvodu panónskej oblasti. V dôsledku intenzívneho zasahovania človeka do voľnej prírody, fauna je málo bohatá na stále druhy. Z poľovnej zveri sú významné cicavce: srnec hôrny (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europaeus), sviňa divá (Sus scrofa), líška obyčajná (Vulpes vulpes), jazvec obyčajný (Meles meles) a prechodne aj jelenia zver, vtáctvo tvoria najmä bažant obyčajný (Phasianus colchicus), jarabica poľná (Perdix perdix) a prepelica poľná (Coturnix coturnix). Z dravcov sú významné napr. myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus) a menší, pestrý, modrozeleno-hrdzavohnedý rybárik obyčajný (Alcedo atthis). Vtáctvo hniezdi hlavne vo vinohradoch a v blízkych lesoch (Pánsky diel, Zakázaný háj atď.), vodné vtáctvo tu má iba prechodný výskyt.


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2258349

Úvodná stránka